Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Gizmania s.r.o., IČ 24208230, DIČ CZ24208230, se sídlem Bubenské nábřeží 306/13, Hala č. 11, 170 00 Praha 7 – Holešovice, zapsaná u Městskéno soudu v Praze, oddíl C, vložka 188745, a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od společnosti Gizmania.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Kontrola zboží při převzetí

Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit:

 • při osobním převzetí na místě.
 • při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout.
 • nahlásit na e-mail info@gizmania.cz.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však Gizmanii možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Doba pro uplatnění práv z vadného plnění

Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců.

Dobu pro uplatnění práv z vadného plnění nelze zaměňovat s životnosti zboží tj. dobou, po kterou při správném používáni a správném ošetřování, včetně údržby, může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívaní vydržet. Životnost zboží určeného k extremním sportům představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Více o vysvětlení pojmů Doba pro uplatnění práv z vadného plnění vs Záruka za jakost na stránkách ČOI.

Správný výběr, užívání a údržba našich výrobků

Podrobné informace naleznete na našich stránkách v sekci Scootpedia

Uplatnění reklamace

Veškeré reklamace se uplatňují na adrese prodávajícího:

 

Reklamaci lze uplatnit jak fyzicky (návštěva provozovny v Praze 7) anebo zasláním reklamovaného zboží.

Zásilka musí obsahovat:

 • Reklamované zboží (stačí zaslat poškozený díl, není potřeba zasílat celý výrobek / koloběžku) zbavené všech nečistot.
 • Kopii dokladu o zakoupení.
 • Podrobný popis závady. Formulář ke stažení ZDE.
 • Dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa, email a tel. číslo). Kontaktní údaje jsou součástí formuláře výše.

Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Taktéž Gizmania doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, dobropis).

Gizmania vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem či sms bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je předáno ihned.

Po vyřízení reklamace Gizmania upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

Pokud budete mít dotaz ohledně stavu Vaší reklamace, obraťte se na telefonní číslo +420 720 623 384 nebo zašlete dotaz na email: info@gizmania.cz.

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo (dle § 1829, Zákon č. 89/2012 Sb) odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, ve společnosti Gizmania je tato lhůta prodloužena na 60 dní. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží
 • Zboží musí být zasláno prodávajícímu běžnou balíkovou službou, dopravcem, kurýrem nebo předáno osobně. Dobírka nebude přijata. Přesný způsob zaslání si obě strany předem domluví.

Vzorový formulář pro odstoupení je ZDE. Vyplněný formulář spotřebitel zašle společně se zbožím na adresu prodávajícího anebo je možné vyplněný formulář zaslat na emailovou adresu info@gizmania.cz a zboží odeslat samostatně.
Adresa prodávajícího:

GIZMANIA
Bubenské nábřeží 306/13, Hala č. 11
Praha 7 – Holešovice
170 00

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá společnosti Gizmania bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dní od odstoupení od smlouvy, zboží, které od společnosti Gizmania, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Vrací-li kupující zboží, které bylo v průběhu 60 denní lhůty použito a které vykazuje známky opotřebení, sníží prodávající kupujícímu cenu o částku, které zboží ztratilo běžným používáním.

Po obdržení vráceného zboží Gizmania obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při ČOI

Od 1.2.2016 je Česká obchodní inspekce subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR).

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnost 15. listopadu 2014.
Změny reklamačního řádu vyhrazeny.